เดินสายไทยแลนด์

ในช่วงฤดูร้อนนี้ ครูบาเอวัง เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม (Wat Ohio Dhammaram-Buddhist Temple of Ohio) รัฐโอไฮโอ ได้กลับไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทยประมาณสองเดือนกว่าๆ และได้ชีพจรลงเท้าเดินสายตระเวนธรรม-เอวังทัวร์ตามสถานที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

                เช้าวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี ไปดูความคืบหน้าในการสร้างอาคารสถานที่บ้านประชุมธรรมและอาศรมเบญจพลแสนวัฒนา อากาศค่อนข้างร้อน

                บ่ายวันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เดินทางไปวัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง ในป้ายประชาสัมพันธ์กล่าวไว้ว่า วัดนี้มีความสำคัญมากสมัยอยุธยา มีพระพุทธไสยยาสน์ ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ มีความยาว ๕๐ เมตร สูง ๑๑ เมตร ชาวบ้านเรียกว่า “พระศรีเมืองทอง” เดิมพระพุทธไสยยาสน์ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ต่อมาวิหารหักพังลงหมด จึงมองดูคล้ายประดิษฐานบนโคกเนิน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “โคกพระนอน”

                ทั้งนี้มีตำนานเรื่องเล่าหนึ่งว่า ชาวจีน เป็นนายอากรตำแหน่งที่ขุนอินทร์ ได้ยักยอกทรัพย์หลวงมาปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยยาสน์ จนถูกลงโทษ จึงได้ชื่อว่า “วัดพระนอนขุนอินทประมูล”

                ไหว้พระและชมวัดนี้เสร็จแล้วไปต่อที่วัดท่าอิฐ ซึ่งอยู่ใกล้กัน ได้ขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ข้างในพระเจดีย์ฯ กำลังอยู่ในระหว่างทาสีเพิ่มเติม จากนั้นเดินทางไปที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                ประมาณหนึ่งทุ่มวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ชมปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวงสีแดงอิฐ

                เช้าวันอาทิตย์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ เดินทางไปที่จังหวัดปราจีนบุรี แวะชมเมืองโบราณศรีมโหสถ จากนั้นไปที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ อำเภอมโหสถ ซึ่งวัดนี้มีความสำคัญตามที่ปรากฏในป้ายประชาสัมพันธ์ คือ

ภายในวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานว่าได้จากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี เชื่อกันว่าเป็นต้นโพธิ์ที่นำเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก ลำต้นวัดโดยรอบประมาณ ๒๐ เมตร สูงประมาณ ๓๐ เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒๕ เมตร...โพธิ์ต้นนี้เป็นสัญลักษญ์สำคัญของเมืองปราจีนบุรี ทุกปีวันวิสาขบูชา จะมีงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นประจำตลอดมา

                ตอนบ่ายเดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรมธนาจิตรงาม อำเภอกบิลบุรี จากนั้นไปอำเภอเมือง ชมวัดแก้วพิจิตร และไปชมพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ในตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลอภัยภูเบศร

                โดยเฉพาะตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์นั้น เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น เป็นสถาปัตยกรรมบาร็อค เป็นอาคารสองชั้นก่ออิฐถือปูน หลังคาทรงปั้นหยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของรัชกาลที่ ๕ แต่ทรงสวรรคตเสียก่อน จึงใช้เป็นที่ประทับแรมของพระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์อื่นๆ เมื่อเสด็จปราจีนบุรี

                ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๕๑๓ ใช้เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

                บ่ายวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ ไปจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้ง ได้เข้าชมหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จากนั้นไปอาศรมเบญจพลแสนวัฒนา และกลับมาที่กรุงเทพมหานคร

                ตอนต้นปี ครูบาเอวังอยู่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกา อากาศค่อนข้างหนาวเย็นมาก แต่พอกลับมาประเทศไทยในช่วงหน้าร้อนนี้ จึงต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมากด้วยเช่นกัน

Last modified onThursday, 14 May 2015 04:46
(0 votes)
Read 789 times
Tagged under :